Regulamin aplikacji Dieta17

Dzień dobry!

Lubisz spędzać czas w kuchni, przygotowując zdrowe i pyszne posiłki dla siebie i swoich bliskich?

Oddajemy w Twoje ręce aplikację Dieta17, która pozwoli Ci zorganizować swoje przepisy, ale i nie tylko… Dzięki niej możesz stworzyć własną dietę, przygotować listę zakupów niezbędnych składników oraz dokładnie zaplanować swój jadłospis. Wszystko to w jednym miejscu i zawsze pod ręką — dokładnie wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujesz.

Gwoli formalności, oto dane rejestrowe administratora aplikacji: F17 Krzysztof Lenda, ul. Króla Maciusia 1332, 04-526 Warszawa, NIP: 9521913570.

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji Dieta 17, w którym zawarte zostały m.in. informacje o zasadach korzystania z aplikacji, sposobie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, odpowiedzialności administratora, postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@dieta17.pl

Pozdrawiamy Zespół Dieta17

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – F17 Krzysztof Lenda, ul. Króla Maciusia 1332, 04-526 Warszawa, NIP: 9521913570,
 2. Aplikacja – aplikacja Dieta17 dostępna w wersji webowej pod adresem https://app.dieta17.pl oraz w wersji mobilnej do ściągnięcia w sklepie Google Play oraz AppStore,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierające z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://dieta17.pl/polityka-prywatnosci,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://dieta17.pl/regulamin,
 6. Strona – strona internetowa dostępne pod adresem https://dieta17.pl,
 7. Umowa – umowa o prowadzenie konta użytkownika, mocą której Administrator zobowiązuje się zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie, a Użytkownik do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Aplikacji, którą udostępnia Użytkownikom, a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Aplikacji nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa, z tym zastrzeżeniem, że Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome (Aplikacja powinna również działać sprawnie przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek innych producentów, lecz Administrator nie gwarantuje pełnej kompatybilności z uwagi na zmiany, jakie mogą być wprowadzane w działaniu poszczególnych przeglądarek),
  4. aktywny adres e-mail.
 3. Do korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz urządzenia mobilnego wyposażonego w system iOS w wersji co najmniej 8 lub Android w wersji co najmniej 6.
 4. Korzystanie z Aplikacji nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych w momencie rejestracji konta użytkownika.
 5. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne w pierwszej fazie jej rozwoju. Administrator zachowuje prawo do wprowadzenia odpłatności w dowolnym momencie. W takiej sytuacji, Użytkownik będzie mógł zaprzestać korzystania z Aplikacji lub jej odpłatnych funkcji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Odpłatne funkcje zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów związanych z korzystaniem z odpłatnych funkcji Aplikacji.
 6. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@dieta17.pl.
 9. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Aplikacji. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Aplikacji.
 10. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 11. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Aplikacji.

§ 3

Konto użytkownika

 1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest założenie konta użytkownika.
 2. Założenie konta użytkownika możliwe jest z poziomu Aplikacji w wersji mobilnej lub z poziomu Aplikacji w wersji webowej pod adresem https://app.dieta17.pl/rejestracja.
 3. Założenie konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, zaakceptowania postanowień tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w przycisk „Utwórz konto”.
 4. Jeżeli formularz rejestracyjny został wypełniony prawidłowo, po kliknięciu w przycisk „Utwórz konto” Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem założenia konta. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Administratorem a Użytkownikiem. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik może również założyć konto bez wypełniania formularza rejestracyjnego, a z wykorzystaniem integracji z kontem Google, Facebook lub GitHub. Po wybraniu takiej opcji, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wybranego serwisu celem autoryzacji dostępu do konta w tym serwisie celem zaciągnięcia z niego danych na potrzeby założenia konta użytkownika w Aplikacji. Po pozytywnej autoryzacji, Użytkownik zostanie przeniesiony do Aplikacji jako zalogowany Użytkownik na nowo utworzone konto. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Administratorem a Użytkownikiem. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Po założeniu konta, Użytkownik może zalogować się do niego w każdej chwili z wykorzystaniem podanych w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła.
 7. Jeżeli Użytkownik założył konto z wykorzystaniem integracji z kontem w innym serwisie, Użytkownik może zalogować się do konta użytkownika w Aplikacji wyłącznie za pośrednictwem konta w wybranym serwisie. Użytkownik może mieć również możliwość ustawienia hasła do swojego konta, tak by móc logować się do niego również z pominięciem konta w wybranym serwisie zewnętrznym.
 8. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta użytkownika, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 9. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika. Za poufność i bezpieczeństwa swojego konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. W tym celu, musi zalogować się do swojego konta, przejść do sekcji „Ustawienia” i kliknąć w przycisk „Usuń konto”. Użytkownik może również zgłosić żądanie usunięcia swojego konta użytkownika, wysyłając wiadomość stosownej treści na adres kontakt@dieta17.pl.
 11. Administrator może w każdej chwili zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 12. Usunięcie konta użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

§ 4

Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji odbywa się z wykorzystaniem konta użytkownika i po uprzednim zalogowaniu się do tego konta w sposób opisany w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 2. Wszystkie funkcje Aplikacji dostępne są w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do konta. Funkcje te związane są z układaniem diet, tworzeniu listy zakupów, dodawaniu posiłków lub składników.
 3. Funkcje Aplikacji mogą podlegać ich poszerzaniu, modyfikacji lub usuwaniu. Na tablicy głównej dostępnej po zalogowaniu się do konta użytkownika opisywane są bieżące aktualizacje. Na tablicy tej mogą być również dostępne inne informacje związane z działaniem lub rozwojem Aplikacji.
 4. Samouczek związany z korzystaniem z Aplikacji dostępny jest pod adresem https://dieta17.pl/pomoc.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Aplikacji, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego z poziomu konta użytkownika lub wysyłając wiadomość na adres kontakt@dieta17.pl.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  4. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim koncie w Aplikacji.
 8. Korzystanie z Aplikacji nie jest w stanie zastąpić indywidualnego kontaktu z dietetykiem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje żywieniowe podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§ 5

Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Aplikacja działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Aplikacji z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Aplikacji.

§ 6

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Aplikacji opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 7

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. reklamacje@dieta17.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Aplikacji przysługują Administratorowi.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Aplikacji stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Aplikacji. Licencja udzielana jest na czas korzystania z Aplikacji.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11 grudnia 2017 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo usunąć konto użytkownika, a co za tym idzie rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Z archiwalnymi wersjami Regulaminu można zapoznać się pod następującym adresem: https://dieta17.pl/regulaminy.